Din integritet hos oss

Giltig från och med 25 maj 2018

Gäller uppdragsgivare och enskilda användare som använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda livshjulet Tuba®profilen.

Eftersom viss behandling av personuppgifter kräver ditt godkännande, ett s.k. samtycke, tillfrågas du vid nyregistrering eller vid din första inloggning sedan lagen trätt i kraft den 25:e maj 2018 att läsa igenom detta dokument och godkänna behandling av dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid har rätt att närhelst ta tillbaka ditt samtycke.

För användare under 16 år gäller vårdnadshavarens, målsmannens eller förmyndarens samtycke för den person hen enligt gällande lag företräder.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i vilka personuppgifter som hanteras och hur detta sker, på ett öppet sätt och i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning GDPR*. Det är även centralt för oss att du känner till dina rättigheter i samband med dina personuppgifter.

Definitioner

 • Personuppgift – all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person.
 • Behandling – all hantering av personuppgifter; insamling, registrering, lagring, överföring, radering, mm.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Identifieringsuppgifter: namn, personnummer/födelsedatum.
 • Kontaktuppgifter: adress, telefon, e-postadress.
 • Familjeuppgifter: enbart det du själv berättar om familj och relationer.
 • Yrkes- och studieuppgifter: yrkeskarriär och utbildning.
 • Uppgifter, som behövs för syftet, relaterade till den specifika Tubamodellen du använder: Tuba Arbete, Tuba Hälsa eller Tuba Skola.
 • Särskilda uppgifter: den egna “må bra”- upplevelsen och bedömningen av den egna förmågan/prestationen.

Vilket är syftet att behandla dina personuppgifter?

 • Att kunna kartlägga och analysera frågeområden och erbjuda dig en sammanställd personlig rapport som visar samband mellan livsstil, kraven i vardagslivet och den egna förmågan samt ge dig en skräddarsydd handlingsplan i syfte att öka din prestation i arbetslivet, i din idrottsutövning eller i skolan eller stärka din rehabilitering.
 • Att kunna tillhandahålla en anonymiserad statistisk översikt till uppdragsgivaren, t.ex. arbetsgivaren, idrottsförbundet, skolan som underlag till framtida strategier, åtgärder och beslut.
 • Att kunna föra anonymiserad statistik i forskningsändamål och för bedömning samt eventuell vidareutveckling av Tuba® som pedagogisk modell och analyserande kartläggningsverktyg.
 • Inga personuppgifter behandlas i syfte att användas till profilering eller för att fatta automatiserade beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tuba®. Vi är därför noga med att ta till de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter från åtkomst av obehöriga. Vid statistikföring anonymiseras alla personuppgifter.

Vem tar del av dina personuppgifter?

Endast de personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter har det, dvs. du som användare, din certifierade Tubakonsult, Tuba-administratören samt Tuba-utvecklaren. Tubakonsulter, -administratören samt -utvecklaren är alla bundna av sekretess.

Tredje part, dvs. uppdragsgivare samt forskare, tar endast del av anonymiserad statistik och översikt.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, dock längst så länge ditt samtycke är gällande.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt att

 • få information om vilka personuppgifter som behandlas och få en kopia eller ett utdrag.
 • kräva att dina personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
 • kräva radering av dina personuppgifter.
 • begränsa behandling av dina personuppgifter.
 • när möjligt överföra personuppgifter till en annan tjänsteleverantör, s.k. dataportabilitet.
 • invända mot viss behandling av dina personuppgifter.
 • återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.
 • klaga hos den svenska dataskyddsmyndigheten Datainspektionen om du anser att behandling av dina personuppgifter är i strid med dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Hur tar du kontakt med oss?

Kom ihåg att du har rätt att göra invändningar.
Tveka inte att ta kontakt med oss via e-post till info@tubakonsult.se.

*GDPR står för General Data Protection Regulation och är dataskyddsförordningen som gäller i EU från 25:e maj 2018. Denna lag ersätter den tidigare svenska lagen om personuppgiften PUL och stärker skyddet av personuppgifter ytterligare.