Metoden

Bakgrund

Kartläggningsverktyget Tuba skapades utifrån ett behov av bättre beslutsunderlag inför planering av olika åtgärdssplaner. Den första Tuba-modellen, Tuba Arbete, orginalet till metoden, bygger på en utveckling av en doktorsavhandling och på delar av socialförsäkringen. Till detta kommer upphovskvinnans pedagogiska rehabiliteringsbakgrund, med mer än 30 års erfarenhet av kartläggningar av individuella styrkor och svagheter ur ett helhetsperspektiv. D.v.s. allt samlat i ett “livshjul” med namnet Tuba. Tuba betyder Tidig utredning och bedömning av arbetsförmåga.

Idag finns Livshjulet Tuba i tre olika modeller: Arbete – Idrott och Skola. Vid framtagandet av de olika Tuba-modellerna har specialistkompetens anlitats.

Kartläggning

Tuba är både en pedagogisk metod och ett strukturerat, analys- och kartläggningsverktyg. Metoden bygger på bestämda frågeområden där slutresultatet blir en rapport med tillhörande skräddarsydd handlingsplan. Till metoden har skapats ett dataprogram som överskådligt, enkelt och unikt visar en grafisk färglagd cirkelbild, Tubaprofilen, där bland annat sambanden mellan livsstil, kraven i vardagslivet och den egna förmågan synliggörs. Tubakartläggningen är en strukturerad intervju- och självskattningsmetod i form av ett livshjul.

Tillvägagångssätt

Det är enbart utbildade och certifierade, professionella Tuba konsulter som utför en Tubakartläggning. Tuba konsulterna har antagits till utbildning enbart om de har de kriterier som krävs. Den strukturerade metoden skapar trygghet för både intervjuare och den som kartläggs. Kartläggningen genomförs genom personligt möte mellan Tuba konsulten och individen och man träffas, som regel två gånger, vid själva intervjun och vid uppföljningen. Det snabba förfaringssättet är möjligt eftersom hela livshjulet/vardagssituationen gås igenom vid kartläggningstillfället.

Handlingsplan

“Ett väl definierat problem är ett till hälften löst problem”.
En Tubakartläggning berör individens hela vardag och livsstil. Styrkeområden lyfts synligt fram och eventuella problemområden sammanställs. Den skriftliga rapporten, inklusive den förankrade handlingsplanen, formuleras tillsammans med den intervjuade. Detta effektiviserar och kvalitetssäkrar beslutsprocessen och de åtgärder som behövs för att individen ska bevara och eller öka sin prestationsförmåga.

Uppföljning

I en Tubakartläggning ingår det alltid ett uppföljningsmöte. När detta ska vara hänger samman med vilken Tuba-modell som används. Tidpunkt för uppföljningsmötet bestäms i samband med kartläggningstillfället. Under uppföljningsmötet går man igenom livshjulet och förtydligar eventuella frågeställningar. Detta ger en samsyn för alla inblandade och gör framtida åtgärder lättare att planera och genomföra.

Vinster med Livshjulet Tuba®

Vinsterna med metoden Tuba är att:

  • Genom det pedagogiska upplägget och där vardagslivet visas i en lätt avläst bild i form av ett “livshjul” upplever individen egen delaktighet, får egen insikt och medvetenhet. Det skapar större eget ansvar, lust, motivation och förståelse för den förändring som behövs för att bevara/öka sin prestationsförmåga.
  • Uppdragsgivaren avlastas i sitt arbete, sparar tid och får ett säkert och brett beslutsunderlag, genom att handlingsplanen är förankrad hos den enskilde. På det sättet är en Tubakartläggning också kostnadseffektiv för uppdragsgivaren.
  • Samarbetet underlättas med övriga aktörer när de får tillgång till Tubakartläggningen. Individens eget livshjul är det självklara utgångsläget för alla, som arbetar med människor, om man vill lyckas med sina förslag till insatser.

Registrerat varumärke Tuba®

Tuba®, är sedan år 2000 ett registrerat varumärke. Även livshjulet/den grafiska cirkelbilden/Tubaprofilen är registrerat varumärke för Tuba®.

Möjligheter – utveckling

Idag finns tre Tuba-modeller. Tuba Arbete, Tuba Idrott och Tuba Skola.
Möjligheter finns att specialdesigna fler Tuba-modeller inom andra områden. I dataprogrammet finns även en statistikdel för eventuell framtida forskning. Är du intresserad av att utveckla en ny modell kontaktar du bara oss.