Tuba Arbete

Livshjulet Tuba® Arbete

Arbetsförmågebedömning

Livshjulet Tuba Arbete är inriktad mot den egna hälsan och ett utmärkt samtalsverktyg för arbetsförmågebedömning. Stress, trötthet, värk, och vardagsliv är för många svårt att kombinera. Ofta kan den enskilda individen uppleva att t ex den egna hälsan är svår att förena med de arbetsuppgifter man har och produktiviteten minskar. Individens arbetsgivare hittar inte alltid orsaken till eventuell sjukfrånvaro.

Orsaken till ohälsan kan vara fysisk, men den kan också ha psykiska eller psykosociala orsaker. Sjukskrivningen lurar runt hörnet eller är redan ett faktum. Individen känner att man har större eller mindre begränsningar i sin arbetsförmåga, vilket leder till bl a dålig sömn, trötthet, värk, förlorad självkänsla och självförtroende. Den enskilde, men också arbetsgivaren förlorar tid och pengar på individens frånvaro. Oro och stresskänsla inför framtiden, blir påtaglig. Det blir en ond cirkel, som kan vara svår för både individ och arbetsgivare att ta sig ur.

Kartläggning

Att i lugn och ro, tillsammans med en professionell Tuba konsult genomföra den strukturerade kartläggningen och få möjlighet att reflektera över och bli medveten om framför allt sina styrkor, inse begränsningarna, men också se sambanden mellan krav och förmåga i både privatliv och yrkesliv, uppfattas som mycket positivt av den enskilde. Arbetsgivaren får snabbt en konkret och väl förankrad handlingsplan.

Livshjulet Tuba Arbete används som arbetsförmågebedömning och görs i förebyggande och/eller rehabiliterande syfte.

Även arbetslösa kan erbjudas en Tuba Arbete. Genom att få klarhet i den enskilde individens “livshjul” skapas en bred och säker beslutsgrund för vidare åtgärder till olika insatser.

Rehabilitering

Vid uppföljningsmötet ligger Tubakartläggningens väl dokumenterade handlingsplan, som grund för den fortsatta rehabiliteringsplaneringen. De insatser som då föreslås, blir också genomförda praktiskt. Individen kommer snabbare i åtgärder. Det innebär bättre lönsamhet för både arbetsgivare, den enskilde och samhället. ”Alla vinner på Tuba”. Att förvandla problematiken kring ohälsa till nya möjligheter för både arbetssökande/anställd och arbetsgivare är en av metoden Tubas grundidéer.

– Läs mer om metoden

Beställ kartläggning

– Kolla våra utbildningar

– Hämta Broschyren Tuba Arbete i PDF: välj dubbelsidig utskrift, liggande orientering och vänster kortsidehäftning, vik sedan i tre delar, klar!